Shërbimet Tona

Auditim dhe shërbime dhënie sigurie
Konsulencë fiskale
Konsulencë në kontabilitet, mbajtje kontabiliteti dhe përgatitje të raporteve financiare

Konsulencë ligjore dhe taksash

Shërbime auditimi të brendshëm
Vlerësime të specializuara, analiza, plane biznesi, monitorim dhe vlerësim
Projektim dhe ofrim të trajnimeve të auditimit të brendshëm, shërbimeve financiare dhe auditim menaxherial
1

Vite Eksperiencë
1

Klientë të Kënaqur
1

Shërbime
1

Profesionistë në Ekip

Klientëve që u shërbejmë

Lefteri Kushta është një Audituese Ligjore dhe Eksperte Kontabël me qendër në Rr. Dibrës, Tiranë, e përkushtuar ndaj profesionalizmit dhe efiçencës në ofrimin e shërbimeve të auditimit, kontabilitetit dhe konsulencës.

null

Kompani Private

null

Kompani Shtetërore

null

Organizata jo-fitimprurëse

null

Shoqata Profesionistësh

null

Institucione Edukimi

Menu